Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering fra 1. januar 2023

Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering fra 1. januar 2023 1

Endringer i avfallsforskriften gir strengere krav til kildesortering og vil påvirke avfallsløsningen til svært mange virksomheter.

Fra 1. januar 2023 vil det ikke lenger være tillatt å kaste matavfall, plast og hageavfall i restavfallet. Det er nå et krav at dette skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. Det er altså ikke lenger tillatt at disse avfallstypene går til energigjenvinning.

Kravet gjelder for alle virksomheter som har såkalt husholdningsliknende avfall. I praksis gjelder det de aller fleste bedrifter. En tolkning av avfallsforskriften kan være at kravet ikke gjelder på f.eks. byggeplass eller en ren produksjonsvirksomhet. Likevel vil kravet gjelde for de delene av disse virksomhetene som har kontor eller kantine.

Hensikten med økede krav til kildesortering og materialgjenvinning er at vi i 2035 skal materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 % av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

Les mer på regjeringen.no om Strengere krav til kildesortering av avfall.

Dette er de viktigste endringene i avfallsforskriften

Den viktigste endringen i Forskrift om endring i avfallsforskriften er § 10a-5 som treffer de fleste virksomheter:

«§ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for
a. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
b. at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
c. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.»

Dette må du tenke på

Vi har laget en enkel sjekkliste som vi håper kan hjelpe deg å håndtere avfallet ditt riktig, og sikre at din virksomhet tilfredsstiller kravene etter 1. januar 2023. Hvis du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, så er din virksomhet omfattet av endringene i avfallsforskriften og må ha en avfallsløsning for dette.

Er min virksomhet omfattet av endringene i avfallsforskriften?

Har din virksomhet husholdningsliknende avfall, er svaret ja. De fleste virksomheter innenfor varehandel og tjenesteytende næringer vil være omfattet av endringene. Har du kantine og matavfall vil du uansett være omfattet av endringene.

Du kan svare nei hvis du har avfall som oppstår på byggeplass og kanskje i ren produksjonsvirksomhet.

Må vi kildesortere matavfall?

Dersom din virksomhet er omfattet av endringen (jf. første spørsmål) og du har matavfall fra kantine, tilbereding av mat eller matvarer som f.eks. har gått ut på dato, så er svaret ja og du må ha en løsning for dette.

Må vi kildesortere plastavfall?

Dersom din virksomhet er omfattet av endringen (jf. første spørsmål) og du har plastavfall som folie, emballasje, flasker, kanner, brett og lignende, er svaret ja og du må ha en løsning for dette.

Praktiske løsninger for din bedrift

Heldigvis finnes det gode og enkle løsninger som sikrer at de nye kravene ivaretas – det trenger ikke å være så vanskelig! Svært mange har jo allerede løsninger for kildesortering av matavfall og plast på plass i sin virksomhet. Som alltid er god informasjon og riktig merking avgjørende.

Når du bestiller avfallsløsning, må du tenke på følgende:

Matavfall

Hva slags utstyr trenger jeg for matavfall?

 • Beholder 140 liter
 • Innersekk til beholderen
 • Mindre oppsamlingsutstyr der avfallet oppstår

Hva slags henteavtale trenger jeg?

 • Hva er riktig tømmehyppighet?
 • Skal jeg ha fast tømming?
 • Trenger jeg merker, skilt eller annet informasjonsmateriell?
 • Trenger jeg å gjøre spesielle tiltak i forhold til lukt/hygiene?
  – En avfallskjøler kan være en god løsning

Plastavfall

Hva slags utstyr trenger jeg for plastavfall?

 • Beholder
 • Stativ
 • Sekker med fargekode for ulike plasttyper

Hva slags henteavtale trenger jeg?

 • Hvor mange typer plast skal jeg kildesortere?
 • Er volumet så stort at jeg trenger container eller presse?
 • Hva er riktig tømmehyppighet?
 • Skal jeg ha fast tømming?
 • Trenger jeg merker, skilt eller annet informasjonsmateriell?