Tjenester 2

Tjenester

Avfall og gjenvinning

På Tenden Miljø as sitt mottaks- og sorteringsanlegg for avfall er det lagt stor vekt på miljøvenleg utnytting av avfallet. Avfallet vert sortert i ulike grupper som treverk, papir, papp, plast, metal, glas og EE-avfall. Gjenvinnbare fraksjonar blir levert til godkjende slutthandsamar og gjenvinningsanlegg. Ikkje gjenvinnbart avfall blir i hovudsak levert til energigjenvinning.
Dersom Du av praktiske årsaker ikkje kan sortere avfallet, tek vi dette sorteringsarbeidet for Deg, og avfallet blir handsama på ein best mogeleg miljømessig måte.

Tenden Miljø as er totalleverandør av avfallstenester, og har dei naudsynte løyve for å kunne ta imot alle typar avfall (unnateke eksplosive stoff, sjølvantennande stoff, organisk peroksid, smittefarlege stoff og radioaktive stoff.)

Gje oss ein lyd!

Kontakt oss for eit uforpliktande tilbod på avfallshandtering.