farleg avfall

Farleg avfall

Farleg avfall er avfall som ikkje skal handterast saman med anna næringsavfall eller husholdningsavfall p.g.a potensiale for alvorleg forureining eller fare for skade på dyr og menneske.

Tenden Container og Gjenvinning as har ”Løyve til mottak og mellomlagring av farleg avfall” gjeve av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 10.02.2005.

Alt farleg avfall skal innleveres til godkjent avfallsmottak, og skal i tillegg deklarerast, merkast og emballerast slik at spill ikkje skal forekomme.

Eksempel på farleg avfall:

 • Maling/ lim/ lakk
 • Spillolje
 • Fett/ grease
 • Oljeforurenset masse
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Oljefiltre
 • Bensin- diesel filtre
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Baser
 • Isocyanater
 • Rengjøringsmidler
 • Spraybokser
 • Fotokjemikalier
 • Bilbatterier
 • Oppladbare batterier (NiCd- batterier)
 • Bekjempningsmidler/ sprøytemidler
 • Kvikksølv
 • PCB- holdig avfall
 • Lysstoffrør
 • Sparepærer/ lyspærer
 • Impregnert treverk
 • Asbest

Når et produkt har faremerke på originalemballasjen skal det alltid handsamast som farleg avfall. Under ser du bilder av diverse faremerker som er aktuelle.

Farleg avfall 1

Korleis handtere farleg avfall?

Sørg for sikker lagring av avfallet. Farleg avfall skal ikkje lagres ute uten godkjenning og godkjent emballasje.
Bruk verneutstyr!
Sørg for at emballasjen er heil og uten fare for lekkasje/ spill.
Vær forsiktig!


For meir informasjon, følg linken Håndtering av farlig avfall

Regelverk

I forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt Avfallsforskriften, er det utarbeida ei avfallsforskrift der kap. 11 omhandlar farleg avfall.

Hovedkravet er at farleg avfall ikkje skal blandast samean med anna avfall. Forskrifta inneheld krav om handteringsløyve, leveringsplikt, kommunalt ansvar, deklarering, tilsyn og kontroll.

Det er utarbeida eiga forskrift vedrørende bruk av kjemikaliar. Denne heiter ”Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen”, og kalla ”Kjemikalieforskriften”.

Lenkjer til regelverk:
Avfallsforskriften
Kap. 11 Farlig avfall
Kjemikalieforskriften