miljøkartlegging og riving

Miljø-kartlegging og riving

Kontakt oss, og vi kan gje eit totaltilbod på miljøsanering og riving av bygg. Tilbodet kan om ynskjeleg omfatte miljøsanering, avfallsplan, klargjering, riving, sortering i avfallsfraksjonar og avhending av avfallet.

Eit totaltilbod av denne typen vil normalt gje ein rimelegare totalpris enn om det vert nytta ulike entrepenørar på dei ulike operasjonane.

Vi legg i tillegg og høg vekt på sorteringsgrad med best mogeleg miljømessig utnytting av avfallet.

Vi utfører blant anna:

  • Riving av bygg
  • Sortering i fraksjonar
  • Direkte opplasting i container
  • Transport og avhending avfall